Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for enhver aftale indgået med Vigenta.

Følgende definitioner benyttes i Vigenta’ handelsbetingelser.

  • Kunde – Den enhed (person, virksomhed, organisation, forening eller lign.) som køber et produkt eller en ydelse af Vigenta.
  • Vigenta – Vigenta CVR: 17347241 og/eller Vigenta’ datter- og søster-selskaber der sælger et produkt eller en ydelse til en Kunde.
  • Serviceydelser – De af Kunden købte produkter eller ydelser.

1. Generelt

Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med Vigenta. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument samt gældende lovgivning.

Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, ekskl. moms.

Med mindre andet er aftalt, forbeholder Vigenta sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blandt andet markedsføringsmateriale, hjemmeside og forespørgsler.

 

2. Aktuelle priser

Vigenta’s ydelser og timepriser:

  • Strategi og forretningsudvikling: 2.000 kr. pr. time.
  • Online Marketing / Support: 1.200 kr. pr. time.
  • Konverteringsoptimering / Data / ETL: 1.200 kr. pr. time.
  • Webshop / Webudvikling: 1.200 kr. pr. time.
  • Konsulent / Support: 1.200 kr. pr. time.

Vækst / projektforløb kan tilbydes til faste priser.

Der yder rabat på ovennævnte ydelser ved større projekter samt på klippekort.

Såfremt en kunde anmoder om udført arbejde uden for normal åbningstid, mandag-fredag fra 08.00-17.00, tillægges timeprisen 100%. Såfremt en kunde anmoder om udført arbejde på søn- og helligdage, tillægges timeprisen 200%.

Vigenta forbeholder sig retten til at afvise anmodninger om arbejde uden for åbningstid.

 

3. Betaling og fakturering

Hosting produkter faktureres forud på dagen ved aftaleindgåelse med mindre andet er aftalt. Den løbende optimering faktureres enten månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt forud alt efter produkttyper og aftale.

Ved indgået aftale om projekter under 30.000 kr. faktureres 50% af det samlede beløb inden opstart og 50% af det samlede beløb ved levering.

Ved indgået aftale over 30.000 kr. og op til 100.000 kr. faktureres i 3 rater. Rate 1 faktureres 50% af det samlede beløb ved opstart. Herefter faktureres Rate 2, 30% af det samlede beløb, ved udført milepæl, dog senest 2 uger efter påbegyndelse af opgaven. Rate 3, 20% af det samlede beløb, faktureres ved levering sidste milestone, dog senest 10 uger efter påbegyndelse af opgaven.

Ved indgået aftale over 100.000 kr. faktureres Rate 1 med 25% af det samlede beløb, ved opstart. Herefter faktureres Rate 2 med 50% af det samlede beløb, ved udført milepæl, dog senest 12 uger efter påbegyndelse af opgaven. Rate 3 med 25% af det samlede beløb, faktureres 30 dage efter levering, dog senest 24 uger efter påbegyndelse af opgaven.

Ovenstående er gældende med mindre andet er aftalt.

Abonnementsaftaler vedr. Hosting faktureres forud helårligt eller kvartalsvis afhængigt af produkttype.

Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 5 dage efter fakturaens udstedelse.

Såfremt betalingen ikke falder rettidig, eller Kunden bestrider den forfaldne betaling, forbeholder Vigenta sig retten til at suspendere eventuelle igangværende ydelser. Samtidig udstedes der op til tre rykkere inkl. rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Yderligere vil der blive tillagt morarente pr. påbegyndte måned (reguleres efter Nationalbankens officielle morarente). 

Ved køb af serviceydelser hos Vigenta, er der ingen fortrydelsesret, eftersom ydelsen ikke kan returneres. 

 

4. Betingelser ved Hosting

Det er kundens ansvar at sikre, at alt materiale, der benyttes på hjemmesiden, lever op til såvel dansk som international lovgivning og ikke krænker nogen ophavsrettigheder eller er af krænkende karakter.

Et abonnement er gældende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementsaftalen, men skal dog fortsætte betalingen til aftalens udløb. Eventuel opsigelse skal ske senest 30 dage før aftalens udløb og skal være tilsendt Vigenta skriftligt eller bekræftet email i Vigenta’s email: info@vigenta.dk.  Såfremt der ikke forefindes en opsigelse, fornys aftalen automatisk i endnu en periode.

Data overdraget til Vigenta i forbindelse med Hosting eller udarbejdelse af hjemmesider er på ingen måde forsikret. Vigenta er ikke erstatningspligtigt i tilfælde af nogen former for tab eller beskadigelse.

Vigenta kan ikke holdes ansvarlige eller erstatningspligtige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Vigenta kan ikke holdes ansvarlige for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller problemer med bestemte forbindelser til Hostingydelser.

Vigenta forbeholder sig retten til med 14 dages varsel at ændre priser samt betingelser for den eller de ydelser, kunden modtager. Såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil dette berettige kunden til med øjeblikkelig virkning at træde ud af aftalen. 

Vigenta sender kun faktura pr email. Faktura sendes direkte til kundens email.  Kunden skal oplyse hvis der skal sendes faktura til specifik email. 

Driftbetingelser for hostingydelser defines i dette dokument: Hosting forretningsbetingelser

 

5. Abonnement, fornyelse & opsigelse

Et abonnement er gældende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura.

Kunden kan til enhver tid opsige abonnementsaftalen, men skal dog fortsætte betalingen til aftalens udløb. Eventuel opsigelse skal ske senest 30 dage før aftalens udløb og skal være tilsendt Vigenta skriftligt. Såfremt der ikke forefindes en opsigelse, fornys aftalen automatisk i endnu en periode.

Vigenta forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning, at annullere en aftale og dermed lukke en kundes aktiviteter, såfremt der foreligger argumenter eller beviser for, at kunden har forbrudt sig mod denne aftale. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode.

Aftalen kan af kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen anden måde overdrages til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra Vigenta.

 

6. Kildemateriale

Kunden er berettiget til, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, at benytte og videreudvikle materiale selv eller via tredjepart, såfremt kunden har betalt for materialet. Vigenta udleverer alene grafiske filer, såsom Photoshop, Illustrator og InDesign eller lignende online 3 part værktøjer mod kompensation angivet af Vigenta. 

Bruger Vigenta egne eller 3 part. værktøjer til at levere material eller ydelser til kunden, så overdrages rettigheder til disse værktøjer ikke. 

Vigenta kan ikke på ingen måde holdes ansvarlige for benyttelse af det udviklede materiale, eller den sammenhæng materialet benyttes.

Vigenta kan ikke holdes ansvarlige for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale leveret af kunden, såsom grafisk materiale til udarbejdelse af websider eller andet udviklingsarbejde.

I det omfang kunden ønsker dokumentation/undervisningsmateriale, som ikke allerede eksisterer, kan dette produceres til gældende timepris á 1.200 kr.

 

7. Behandling af personoplysninger

Vigenta behandler kundens oplysninger og data som fortroligt materiale og garanterer ikke at videregive dette til anden side uden forudgående skriftlig aftale med kunden.

 

8. Ansvar

Kunden er ansvarlig for tilmelding og overholdelse af forretningsforpligtelse af 3 part. ydelser og værktøjer, som Vigenta administrerer, opsætter eller indkøber for kunden. Det kan eksempelvis være grafisk værktøjer, Google Adwords, Søgeordsanalyseværktøjer, Software (eksempelvis plugins og themes til wordpress, betalingssystemer, kundesystemer). 

Kunden er jurisk ansvarlig overfor 3 part for annoncer, websider, emails, eller anden kommunikation som Vigenta, evt. opsætter på vegne af kunden. Såfremt Vigenta stiller information og/eller skabeloner er disse altid leveret uden ansvar. Vigenta kan ikke stilles til regnskab for evt. fejl eller mangler i forbindelse med rådgivning, implementering og opsætning af website og website indhold,  konsulentydelser, data-behandling, data-flow, Cookie politikker og GDPR inititativer.

Et eventuelt erstatningskrav over for Vigenta kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse. Vigenta hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen om ydelsen, herunder indirekte tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved den leverede ydelse. 

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Vigenta: Force majeure, herunder svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre omstændigheder der ligger udenfor Vigenta’ kontrol, og som Vigenta ikke med rimelighed kan forventes at have forudset på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

Vigenta har ret til indenfor 14 dage at forsøge at udbedre eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med leverede ydelser. Såfremt dette ikke lykkedes, kan der gives forholdsmæssigt afslag i prisen, dog aldrig på mere end det oprindeligt fakturerede beløb.

Såfremt kunde ønsker at tilgå webhotel (FTP oplysninger) eller udlevere disse til tredjemand (3. part), hvorefter der ændres på filer, hæfter Vigenta ikke for fejl, mangler, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i denne forbindelse.

 

9. Tvister

Tvister kan af hver af parterne indbringes for Københavns Byret, DK, som er værneting for alle tvister. Dansk Ret regulerer aftalen.